Przejdź do treści
Strona główna » Okres planu spłaty wierzycieli

Okres planu spłaty wierzycieli

zmiany w prawie spadkowym

Jednym z obligatoryjnych elementów planu spłaty wierzycieli jest okres, na który jest on ustalany. Ustawa przewiduje cztery różne możliwości w tym zakresie. Takie rozwiązanie tworzy motywująco-sankcyjny system przy odgórnych ograniczeniach.

Jaki jest okres planu spłaty wierzycieli?

Pierwszy wariant to maksymalnie 36 miesięcy.

Drugi wariant to okres od 36 do 84 miesięcy. Ma on zastosowanie w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Umyślność oznacza świadomość tego, że własne działanie bądź zaniechanie dłużnika doprowadzi go do stanu niewypłacalności bądź też pogłębi ten stan. Nieważne jest, czy dłużnik działał w zamiarze bezpośrednim. Rażące niedbalstwo należy rozumieć jako przypadki nieuzasadnionego braku świadomości tego, że określone działania dłużnika mają destrukcyjny wpływ na jego finanse.

Warianty trzeci i czwarty limitują czas trwania planu spłaty do 24 bądź 12 miesięcy. Warunkiem jest w tym, bądź krótszym okresie spłata – odpowiednio – 50% albo 70% zobowiązań objętych planem. Do okresów powyższych można zaliczyć okres przed ustaleniem planu spłaty. Bieg wskazanych okresów rozpoczyna się po 6 miesięcy po ogłoszeniu upadłości. Wymagane jest aby dłużnik pokrył w całości koszty postępowania tymczasowo poniesione przez Skarb Państwa. Jeśli nie jest to możliwe w to maksymalny czas realizacji planu liczy się dopiero od momentu wydania postanowienia o jego ustaleniu.

Kancelaria Radców Prawnych Pawłuszyński Piątkowski Wolski Zelent udziela pomocy prawnej m. in. w sprawach upadłości konsumenckich.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej.