Przejdź do treści
Strona główna » Zmiany w KRS od 1 lipca 2021 – elektroniczne wnioski w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zmiany w KRS od 1 lipca 2021 – elektroniczne wnioski w Krajowym Rejestrze Sądowym

zmiany w krs

1 lipca 2021 r. weszły w życie wyczekiwane zmiany obejmujące elektronizację i cyfryzację postępowań przed sądami rejestrowymi. Wnioski o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) będą składane zasadniczo w formie elektronicznej. Wprowadzone zmiany dopuszczają jednak pewne wyjątki od tej reguły. Co w praktyce oznaczają te rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do KRS?

Zmiany wpisu w KRS – obowiązkowo elektronicznie

Począwszy od 1 lipca 2021 r. wnioski i pisma składane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS składane są przez dedykowany system teleinformatyczny. Dokumenty są wnoszone w formie elektronicznej i opatrzone podpisem zaufanym e-PUAP bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nowelizacja przepisów nie obejmuje jednak zmian w treści wniosków składanych w toku postępowań rejestrowych, a ogranicza się jedynie do modyfikacji sposobu ich składania. W rezultacie zasadniczo niemożliwe będzie złożenie wniosku o zmianę wpisu w  KRS w formie papierowej.

Ustawodawca dopuszcza jednakże składanie wniosków w tradycyjnej formie dla stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji społecznych i zawodowych, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Błędy we wnioskach – skutki procesowe

Niespełnienie nowych obowiązków nałożonych na wnioskodawców może odnosić skutki w sferze procesowej. Wniosek złożony w dotychczasowej, tradycyjnej formie nie wywoła skutków prawnych, w konsekwencji czego sąd rejestrowy zarządzi jego zwrot. Zgodnie bowiem z treścią art. 19 ust. 7 ustawy o KRS „wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków”. Ustawodawca przewidział jednakże możliwość ponownego złożenia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosku, wniosku w prawidłowej formie, co spowoduje konwalidację pierwotnego błędu wnioskodawcy.

Zmiany w KRS a załączniki

Nowelizacja przepisów ustawy o KRS skutkuje tym, że do składanych wniosków nie będzie trzeba załączać papierowych dokumentów sporządzonych przed notariuszem. Godnym uwagi jest to, że ustawodawca dopuścił wykorzystanie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. W repozytorium tym notariusz jest zobowiązany zamieszczać sporządzone akty notarialne. Wnioskodawca obecnie zobowiązany będzie jedynie do wskazania numeru z potwierdzenia o zarejestrowaniu aktu notarialnego.

Szybsze postępowania i lepsza komunikacja

Reasumując, zmiana w sferze postępowania rejestrowego ma za zadanie znacząco przyspieszyć postępowanie rejestrowe. Dlatego tez automatyzacja i cyfryzacja procesu niewątpliwie doprowadzi do częściowego odciążenia pracowników sądów rejestrowych. Ponadto bezsprzecznie zmiany w przepisach odczują wnioskodawcy i ich pełnomocnicy składający formularze do KRS. Zmianie ulegnie dalsza komunikacja, gdyż wnioskodawcy nie będą już tak jak dotychczas otrzymywać papierowych postanowień z sądu.

Dotychczasowe doświadczenia z systemami informatycznymi bywały różne. Wielokrotnie występowało sporo problemów po stronie ich użytkowników, albowiem systemy nie funkcjonowały zgodnie z oczekiwaniami ich odbiorców. Postępująca elektronizacja i transformacja cyfrowa jest jednak nieunikniona. W związku z czym zmiana przepisów powinna doprowadzić do poprawy jakości komunikacji pomiędzy wnioskodawcami a sądem. Przejawem tego ma być korzystanie z dedykowanego systemu teleinformatycznego, który, miejmy nadzieję będzie funkcjonował sprawnie i bez zarzutów.

Kancelaria Radców Prawnych Pawłuszyński Piątkowski Wolski udziela pomocy prawnej i doradztwa prawnego z szeroko rozumianego prawa handlowego i gospodarczego.

Zespół Kancelarii świadczczy pomoc prawną na rzecz spółek prawa handlowego z różnych sektorów gospodarki.

Zapraszamy do kontaktu.

Zastrzegamy, że niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej. Wpis ma charakter informacyjny i nie może zastąpić indywidualnej porady prawnej.