Przejdź do treści
Strona główna » Zmiany w prawie konsumenckim na gruncie Dyrektywy Omnibus

Zmiany w prawie konsumenckim na gruncie Dyrektywy Omnibus

Co jest celem unijnych regulacji?

Ustawodawca unijny dostrzegł braki i niedoskonałości w obecnych regulacjach, stwierdzając tym samym, że zachodzi konieczność modyfikacji w prawie konsumenckim. Niejednokrotnie występowały sytuacje sztucznego zawyżania cen towarów i usług przez przedsiębiorców. W praktyce występowały procedery związane z manipulacją treści opinii czy kupowaniem oraz zlecaniem pozytywnych opinii na temat własnego przedsiębiorstwa. W celu przeciwdziałaniu takim zjawiskom istnieją stosowne instrumenty i mechanizmy prawne. Działania takie oczywiście mogą stanowić znamiona czynów nieuczciwej konkurencji czy też naruszania zbiorowego interesu konsumentów. Niemniej jednak dostrzeżono konieczność zmian w przepisach nakładając dodatkowe obowiązki i wymogi dla przedsiębiorców.  Co więcej, dyrektywa jest odpowiedzią dla nowych technologii i wyzwań jakie pojawiają się z uwagi na nieustający rozwój cyfryzacji. Przepisy Dyrektywy Omnibus zastosowanie znajdą nie tylko do handlu elektronicznego. 

Wskazać należy, że Dyrektywa Omnibus nie została jeszcze implementowana do polskiego porządku prawnego. Pierwotne założenia zakładały implementację dyrektywy do dnia 28 maja 2022 roku. Terminu tego nie dochowano, a projekt ustawy wraz z autopoprawką implementujący rozwiązania ustawodawcy unijnego, skierowano do dalszych prac w Sejmie. 

W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze kwestie, na jakie muszą zwrócić przedsiębiorcy, aby dostosować swoje przedsięwzięcia gospodarcze do nowych wymogów prawnych wynikających ze zmian. Zwracamy uwagę, że Dyrektywa Omnibus zakresem obejmuje szersze zmiany w prawie konsumenckim niż tylko te wymienione w niniejszej publikacji. 

Informacja o obniżonej cenie 

Przede wszystkim, przewiduje się aby przedsiębiorców na gruncie nowych regulacji zobowiązać do zamieszczania informacji o obniżonej cenie za dany towar. Co więcej, w każdym przypadku będzie musiała zostać również przedstawiona informacja o najniższej cenie danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Okres ten nie może być krótszy, a potencjalnie może on zostać wydłużony, co niewątpliwie będzie z korzyścią dla konsumenta. 

Wyjątkami będą towary z krótkim terminem przydatności. Obok informacji o obniżonej cenie, konieczne będzie uwidocznienie informacji o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. 

Nadto, skutkiem tych zmian jest również konieczność dokumentowania cen – nie tylko na wypadek sporu i realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, ale również w razie kontroli ze strony organów państwowych.

Wartym uwagi jest fakt, że zgodnie z założeniami dyrektywa dotyczyła tylko towarów. Z kolei regulacje polskie implementujące te rozwiązania dotyczą również usług. 

Wykorzystywanie narzędzi dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji

W przypadku stosowania przez przedsiębiorców narzędzi i mechanizmów z zakresu automatycznego podejmowania decyzji czy profilowania zachowań konsumentów konieczne będzie w takim przypadku zamieszczenie stosownej informacji o tym fakcie. 

Przedsiębiorcy bardzo często automatycznie dostosowują cenę usługi czy też towaru do poszczególnych grup klientów. Klientów można grupować w zależność od preferencji czy możliwości finansowych. W rezultacie zmian klienci – konsumenci będą musieli być informowani o wykorzystywaniu takich narzędzi informatycznych. Zmiana ta ma zapewnić zdecydowanie większą przejrzystość w sytuacji zakupów w sieci Internet.  

Nowe obowiązki informacyjne – ułatwiony kontakt

W efekcie proponowanych zmian, na przedsiębiorców nałożony został kolejny wymóg umożliwiający konsumentom szybki kontakt z przedsiębiorcą sprzedającym towary bądź usługi. W tym zakresie zamieszczenie telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail stanie się obligatoryjne. 

Co więcej, w przypadku, gdy przedsiębiorca w prowadzonej działalności będzie wykorzystywać inny środek komunikacji np. online, to konieczne stanie się między innymi zapewnienie gwarancji zachowania pisemnej korespondencji z datą i godziną, a także spełnienie wymogów trwałego nośnika (np. kopia wysyłana do wiadomości e-mail) i poinformowanie konsumenta o funkcjonowania takiego środka komunikacji. 

Zakończenie 

Z uwagi na cyfryzację gospodarki, założeniem Dyrektywy Omnibus jest unowocześnienie obecnych instrumentów prawnych. Zmiany w prawie konsumenckim mają na celu wzmocnienie ochrony interesów prawnych konsumentów. W związku z czym, z perspektywy konsumentów nowe regulacje wprowadzane na gruncie Dyrektywy Omnibus z pewnością można ocenić pozytywnie. Zapewniają one zdecydowanie lepszą ochronę dla tej grupy osób. 

Niewątpliwie w najbliższym czasie przedsiębiorców czekają istotne zmiany w prawie konsumenckim do których należy stosownie przygotować prowadzone przedsiębiorstwo. Niewykluczone, że w następstwie implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego, następować będą wzmożone kontrole ze strony organów państwowych. Podkreślić trzeba, że działania takie mogą skutkować nakładaniem kar finansowych dla podmiotów, które nie dostosują się do zmian i nowych wymogów prawno-biznesowych. 

Z tytułu niewywiązania się z obowiązku informacyjnego o obniżonej cenie, kary dla przedsiębiorców wynieść mogą do 20.000 złotych, a w sytuacjach skrajnych – gdy dany podmiot nie stosuje się do nowych regulacji trzykrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy nawet 40.000 złotych. 

Kancelaria Radców Prawnych Pawłuszyński Piątkowski Wolski Zelent udziela pomocy prawnej i doradztwa prawnego z szeroko rozumianego prawa handlowego i gospodarczego.

Zespół Kancelarii świadczczy pomoc prawną na rzecz spółek i przedsiębiorców prawa handlowego z różnych sektorów gospodarki.